Przedsiębiorca

Akty prawne

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Prawo miejscowe

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/5379/

Uchwała nr XVII/196/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/240/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/5378/

Uchwała nr XVII/195/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

ttp://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/5377/

Uchwała nr XVII/194/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoczów

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018, poz.1454 z późń. zm.)

 

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2020/4018/

Uchwała nr XVI/177/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

 

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2016/4454/

Uchwała nr XXI/235/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/6478/

Uchwała nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/6479/

Uchwała nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKOPLAST-PRODUKT s.c. ul. Frysztacka 145 43-400 Cieszyn
502 778 836 lub 33 858 00 75 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.