Przedsiębiorca

Wysokość opłat

 

- Stawki od 1 stycznia 2022 r. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Opłata będzie wynosić:

(Stawki opłat zgodnie z Uchwałą nr XXXI/357/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty)

Pojemność pojemnika

Stawki opłat za zbiórkę selektywną

60 l

12,00 zł

110 l

22,50 zł

120 l

24,50 zł

240 l

49,50 zł

1100 l

228,50 zł

5,0 m3

1039,00 zł

7,0 m3

1455,00 zł

10,0 m3

2078,50 zł

15,0 m3

3118,00 zł

Należy pamiętać!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, jest obowiązek segregacji.

[Delegacja ustawowa - sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych] określona w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2021 r. poz. 888) zarządza się, co następuje:

§  1. Selektywnie zbiera się:

1)   papier;

2)   szkło;

3)   metale;

4)   tworzywa sztuczne;

5)   odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6)   bioodpady

 

 

W przypadku konieczności zmiany deklaracji - druk deklaracji  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest w zakładce Formularze.

 

 

- Stawki od 1 września 2020 r. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Opłata będzie wynosić:

 

(Stawki opłat zgodnie z Uchwałą nr XVI/177/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty)

Pojemność pojemnika

Stawki opłat za zbiórkę selektywną

60 l

2,90 zł

110 l

5,40 zł

120 l

5,80 zł

240 l

11,50 zł

1100 l

54,00 zł

5,0 m3

245,00 zł

7,0 m3

343,00 zł

10,0 m3

490,00 zł

15,0 m3

736,00 zł

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest kwartalnie w terminach:

-za I kwartał - do 10 kwietnia danego roku, tj. za styczeń, luty, marzec - płatne z dołu;

-za II kwartał - do 10 lipca danego roku tj. za kwiecień, maj, czerwiec - płatność z dołu;

-za III kwartał - do 10 października danego roku tj. za lipiec, sierpień, wrzesień - płatność z dołu;

-za IV kwartał - do 31 grudnia danego roku, tj. za październik, listopad, grudzień - płatność z dołu;

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest na indywidualny rachunek, podany w zawiadomieniu utworzony dla rozliczeń w Banku Spółdzielczym w Skoczowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

 

Godziny pracy kasy:

- poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.00
- we wtorek od 7.30 do 16.00

- w piątek od 7.30 do 14.00.

 

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie (tel. 33 853 38 54 wew.143,146, 154) z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

 

Należy pamiętać, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania.

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKO-STELA SP. Z O.O. ul. Żniwna 9 43-418 Pogwizdów www. ekostela.pl biuro.ekostela@gmail.com
502 778 836 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.