Przedsiębiorca

Segregacja

SZANUJMY ŚRODOWISKO SEGREGUJMY ODPADY KOMUNALNE

 

Odpady komunalne - wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia organ stanowiący gminy - w Regulaminie utrzymania i porządku w gminach mówi - do ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych to oddzielne gromadzenie poszczególnych frakcji odpadów.

 

Rada Miejska Skoczowa postanowiła, że w Gminie Skoczów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierane będą nastepujące frakcje odpadów:

 

- papier - worek niebieski

- tworzywa sztuczne, metale - worek żółty

- szkło przezroczyste i kolorowe - worek zielony 

- popiół - worek szary

- odpady ulegające biodegradacji  w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - pojemnik brązowy

 

UWAGA! od 1 stycznia 2022 r. zmiana sposobu odbioru bioodpadów !!! - odbiór bioodpadów będzie następował z pojemnika*    **

* Pojemnik na bioodpady powinien być BRĄZOWY z napisem BIO - zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 10 maja 2021 r. Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wprowadzającego unijne standardy w tym zakresie. Pojemność pojemnika - minimum 60 l,  jednak zalecamy 120 l. Pojemnik ma spełniać normę PN - EN 840, wyposażony w klapę, kółka i  zaczepy przystosowane do odbioru odpadu przez śmieciarkę.

** Przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r., ale gmina przewiduje okres przejściowy do 31 marca 2022 r. - wówczas przyjmowane będą i worki i pojemniki. Od dnia 1 kwietnia 2022 r. odpady przyjmowane będą wyłącznie w pojemnikach.

 

Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane będą zmieszane odpady komunalne, które należy gromadzić w pojemnikach (metalowych lub plastikowych).

 

Zanim wyrzucisz:
1.    Opróżnij opakowanie z resztek  (mycie opakowań nie jest wymagane).
2.    Oddziel drobne elementy np. metalowe zakrętki ze szklanych butelek.
3.    Zgnieć butelki PET, kartony, puszki.
4.    Nie rozbijaj butelek, słoików.

 

Poniżej przedstawiamy linko wspólnym systemie segregacji odpadów komunalnych stworzonej na potrzeby ulepszenia systemu gospodarki komunalnej stworzonej przez Ministerstwo Środowiska

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKO-STELA SP. Z O.O. ul. Żniwna 9 43-418 Pogwizdów www. ekostela.pl biuro.ekostela@gmail.com
502 778 836 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.