Przedsiębiorca

Segregacja

SZANUJMY ŚRODOWISKO SEGREGUJMY ODPADY KOMUNALNE

 

Odpady komunalne - wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia organ stanowiący gminy - w Regulaminie utrzymania i porządku w gminach mówi - do ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych to oddzielne gromadzenie poszczególnych frakcji odpadów.

 

 

Rada Miejska Skoczowa postanowiła, że w Gminie Skoczów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierane będą nastepujące frakcje odpadów:

 

papier - worek niebieski

tworzywa sztuczne, metale - worek żółty

szkło przezroczyste i kolorowe - worek zielony 

odpady ulegające biodegradacji  w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - worek brązowy 

Wskazane frakcje należy gromadzić w workach.

 

Od właścicieli nieruchomości odbierane będą zmieszane odpady komunalne, które należy gromadzić w pojemnikach (metalowych lub plastikowych).

 

Zanim wyrzucisz:
1.    Opróżnij opakowanie z resztek  (mycie opakowań nie jest wymagane).
2.    Oddziel drobne elementy np. metalowe zakrętki ze szklanych butelek.
3.    Zgnieć butelki PET, kartony, puszki.
4.    Nie rozbijaj butelek, słoików.

 

Poniżej przedstawiamy linko wspólnym systemie segregacji odpadów komunalnych stworzonej na potrzeby ulepszenia systemu gospodarki komunalnej stworzonej przez Ministerstwo Środowiska

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

 

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKOPLAST-PRODUKT s.c. ul. Frysztacka 145 43-400 Cieszyn
502 778 836 lub 33 858 00 75 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.